Etik

Den Regionala etikgruppen

I Stockholms län har studieförbunden en regional etikgrupp som tillsammans, men också var och en för sig arbetar för att utveckla/förtydliga de etiska regler som finns inom de olika förbunden. I den regionala etikgruppen finns representanter från var och en av de tio studieförbunden.

Syftet med gruppen är att visa på vad god folkbildning med hög kvalitet är och på ett bra sätt redovisa den samhällsnytta som studieförbunden gör i det lokala samhället, för folkhälsan, för det livslånga lärandet och för deltagarens personliga utveckling. Gruppen diskuterar specifika frågor som rör ett eller flera studieförbund och kan ses som ett forum som man kan vända sig till för att få en verksamhet belyst.

Det är viktigt att etikgruppen och studieförbundens lokala avdelningar väl känner till varandras verksamheter och hur de olika studieförbunden tolkar de etiska reglerna. Det är då lättare att förklara och eventuellt försvara de verksamheter som bedrivs då ”utomstående” och massmedia vill ha information.

Etikgruppens uppgifter är bl a att;
– samarbeta kring etikfrågor som rör lokala och regionala verksamheter
– diskutera gränsdragningsfrågor folkbildning/uppdragsutbildning och ”gråa zoner”
– medverka vid lokala samrådsträffar/nätverk mellan studieförbunden
– vara ett stöd till studieförbundspersonal lokalt i frågor kring etiska regler
– arrangera en årlig konferens kring etik- och kvalitetsfrågor inom folkbildningen

Målet är att arbetet i den regionala etikgruppen leder till ökad förståelse och samstämmighet kring vad som är god folkbildning.
Målet är också att de lokala samråden i varje kommun utvecklas till positiva mötesplatser mellan studieförbunden och de lokala bidragsgivarna.

Studieförbunden har gemensamt antagit etiska förhållningssätt att arbeta och verka efter.

Studieförbundens_etiska_förhållningssätt

Om du önskar komma i kontakt med etikgruppen kan du ringa eller mejla till någon av representanterna i gruppen eller till  Stockholms läns Bildningsförbund. Etikgruppen träffas fyra – fem gånger/år och behandlar då aktuella frågeställningar.

Den Regionala etikgruppen består av:

Peter Erickson, ABF Stockholm
070-568 47 90, peter.erickson@abf.se

Sue Adolfsson, Studieförbundet Bilda
08-727 18 16, 0769-41 01 94, sue.adolfsson@bilda.nu

Eva Arnek,  Folkuniversitetet
08-789 42 34,  eva.arnek@folkuniversitetet.se

Fatema Vanat, Ibn Rushd
073-519 15 78, fatema.vanat@ibnrushd.se

Inga Cederberg, Kulturens Bildningsverksamhet
070 – 585 69 30, inga.cederberg@kulturens.se

Helen Riise, Medborgarskolan
08-457 57 72, 0733-97 64 34, helen.riise@medborgarskolan.se

Jeanette Scott, NBV
08-671 10 86, jeanette.scott@nbv.se

Christer Wik, Sensus Studieförbund
070-462 48 17 , Christer.wik@sensus.se

Ann-Sofie Berlin,  Studiefrämjandet
08 – 555 352 00/26, Ann-Sofie.berlin@studieframjandet.se

Studieförbundet Vuxenskolan

Eva Ekengren,sammankallande, Studieförbundet Vuxenskolan
08-587 686 45, 0708-55 30 67, eva.ekengren@sv.se

Maria Jörfalk, Stockholms läns Bildningsförbund
0706 – 38 18 30 , maria.jorfalk@stockholmlbf.se