Etik

Den Regionala etikgruppen

I Stockholms län har studieförbunden en regional etikgrupp som tillsammans, men också var och en för sig arbetar för att utveckla/förtydliga de etiska regler som finns inom de olika förbunden. I den regionala etikgruppen finns representanter från var och en av de tio studieförbunden.

Syftet med gruppen är att visa på vad god folkbildning med hög kvalitet är och på ett bra sätt redovisa den samhällsnytta som studieförbunden gör i det lokala samhället, för folkhälsan, för det livslånga lärandet och för deltagarens personliga utveckling. Gruppen diskuterar specifika frågor som rör ett eller flera studieförbund och kan ses som ett forum som man kan vända sig till för att få en verksamhet belyst.

Det är viktigt att etikgruppen och studieförbundens lokala avdelningar känner till varandras verksamheter och hur de olika studieförbunden tolkar statsstödsvillkoren samt de gemensamt antagna överenskommelserna. Detta för att så långt det är möjligt säkerställa en god och hög kvalitet på folkbildningsverksamheten. Att möjliggöra diskussion kring villkor och överens-kommelser är ett av etikgruppens syfte.

Etikgruppens uppgifter är bl a att;
– samarbeta kring etikfrågor som rör lokala och regionala verksamheter
– diskutera gränsdragningsfrågor folkbildning/uppdragsutbildning och ”grå zoner”
– medverka vid lokala samrådsträffar/nätverk mellan studieförbunden
– vara ett stöd till studieförbundspersonal lokalt i frågor kring etiska funderingar och dilemman
– arrangera en årlig konferens kring etik- och kvalitetsfrågor inom folkbildningen

Målet är att arbetet i den regionala etikgruppen leder till ökad förståelse och samstämmighet kring vad som är god folkbildning.

Studieförbunden har gemensamt antagit överenskommelser att arbeta och verka efter:

Studieförbundsgemensam överenskommelse 2022

Om du önskar komma i kontakt med etikgruppen kan du kontakta någon av representanterna i gruppen eller  Stockholms läns Bildningsförbund. Etikgruppen träffas fyra – fem gånger/år och behandlar då aktuella frågeställningar.

Den Regionala etikgruppen består av:

, ABF Stockholm
@abf.se

Johanna Karnhill, Studieförbundet Bilda
08-727 18 35, johanna.karnhill@bilda.nu

Elsa Åborg, Folkuniversitetet
08- 789 42 01 ,  elsa.aborg@folkuniversitetet.se

Samia Elamri, Ibn Rushd
0760 024 108,  samia.elamri@ibnrushd.se

Susanne Tilli, Kulturens Bildningsverksamhet
070 – 274 84 85, susanne.tilli@kulturens.se

Jenny Lindé, Medborgarskolan
010 – 157 62 53, jenny.linde@medborgarskolanstockholm.se

Sven Fasth, NBV
08- 671 10 83, sven.fasth@nbv.se

Daniel Ågren, Sensus Studieförbund
0733 – 83 95 01 , daniel.agren@sensus.se

Annika Hamilton,  Studiefrämjandet
08 – 555 352 29, annika.hamilton@studieframjandet.se

Henrik Karlsson, Studieförbundet Vuxenskolan
08 – 679 03 53, henrik.karlsson@sv.se

Maria Jörfalk, Stockholms läns Bildningsförbund
0706 – 38 18 30 , maria.jorfalk@stockholmlbf.se